Uitnodiging ledenvergadering d.d. 30-09-2019

AGENDA

1. Opening

2. Vaststelling notulen van de vergadering d.d. 24 september 2018

3. Mededelingen

4. Jaarverslag van het bestuur

5. Jaarverslag van de jeugdcommissie

6. Verslag van de kascontrolecommissie

7. Financiën :

    - Financieel verslag seizoen 2018-2019

    - Vaststelling begroting seizoen 2019-2020

8. Bestuursverkiezing :

    - Aftredend is secretaris R. Boeije.

    - Vacature voor Wedstrijdsecretaris.

    Eventuele kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich schriftelijk aan melden tot uiterlijk maandag 30 september a.s.

    om 9.00 uur.

9. Verkiezing kascontrolecommissie : Aftredend is S. Buijze. Te benoemen een nieuw reserve lid.

10. Rondvraag

11.Sluiting

Sponsoren