UITNODIGING ledenvergadering

UITNODIGING ledenvergadering

UITNODIGING

Voor de ledenvergadering op maandag 27 september 2021 om 19.30 uur in de kantine

AGENDA

1. Opening

2. Vaststelling notulen van de vergadering d.d. 21 september 2020

3. Mededelingen

4. Jaarverslag van het bestuur

5. Jaarverslag van de jeugdcommissie

6. Verslag van de kascontrolecommissie

7. Financiën :

    - Financieel verslag seizoen 2020-2021

    - Vaststelling begroting seizoen 2021-2022

    - Contributieverhoging 2021-2022 en 2022-2023

8. Bestuursverkiezing : Aftredend en niet herkiesbaar is voorzitter Jan Dees. Penningmeester Trudie Riemens heeft vorig jaar met één jaar verlengd en is nu niet meer herkiesbaar. Secretaris Rein Boeije verlengd nog één keer met één jaar en is volgend jaar aftredend en niet meer herkiesbaar.

9. Verkiezing kascontrolecommissie : Aftredend is N. Bakker. Te benoemen een nieuw reserve lid.

10. Rondvraag

11.Sluiting

Sponsoren