UITNODIGING ledenvergadering

UITNODIGING ledenvergadering

Ledenvergadering op maandag 21 september 2020 om 19.30 uur in de kantine.

AGENDA

1. Opening

2. Vaststelling notulen van de vergadering d.d. 30 september 2019

3. Mededelingen

4. Jaarverslag van het bestuur

5. Jaarverslag van de jeugdcommissie

6. Verslag van de kascontrolecommissie

7. Financiën :

    - Financieel verslag seizoen 2019-2020

    - Vaststelling begroting seizoen 2020-2021

    - Contributieverhoging 2021-2022

8. Bestuursverkiezing :

    - Aftredend zijn penningmeester Trudie Riemens, algemeen adjunct Nico Bakker en lid Rinus Dieleman. De twee                    laatstgenoemden nemen afscheid.

- Voorstel vorming nieuw bestuur : Voorzitter : Jan Dees, Secretaris : Rein Boeije (nog 1 jaar), Penningmeester : Trudie Riemens, 2e voorzitter : Marco Hamelink, 2e penningmeester : Peter Dieleman, Leden : Joris Rademakers (namens jeugdafdeling), Tommy Tissink en Jaco Pijpelink (namens kantinecommissie)

9. Verkiezing kascontrolecommissie :

    Aftredend is R. Dees. Te benoemen een nieuw reserve lid.

10. Rondvraag

11.Sluiting

Sponsoren