UITNODIGING

AGENDA

1. Opening

2. Vaststelling notulen van de vergadering d.d. 27 september 2021

3. Mededelingen

4. Jaarverslag van het bestuur

5. Jaarverslag van de jeugdcommissie

6. Verslag van de kascontrolecommissie

7. Financiën : - Financieel verslag seizoen 2021-2022

                       - Vaststelling begroting seizoen 2022-2023

                       - Contributieverhoging 2023-2024 t/m 2025-2026

8. Bestuursverkiezing :

Aftredend en niet herkiesbaar is secretaris Rein Boeije. Kandidaat voor de functie van secretaris is                                                    bestuurslid Tommy Tissink. Verder is er als gevolg van de verschuiving binnen het bestuur een vacature voor een bestuurslid.

9. Verkiezing kascontrolecommissie : Aftredend is E. Tissink. Te benoemen een nieuw reserve lid.

10. Rondvraag

11.Sluiting

Sponsoren